Chủ tịch hội đồng Quản trị

GS Lê Trọng Cúc vừa là thành viên sáng lập vừa là chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Gs nguyên là Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 1995-2000.