Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm Hội đồng quản trị, ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban khác.