Mới đây, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005)

 1. Đối tượng thực hiện
– Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. – Chưa thi công xây dựng và hoạt động.
2. Căn cứ pháp lý – Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014. –nghi-dinh 18_2015_ND-CP_3037794890 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19). – Thong tu 27-2015- BTNMT_3118385780 Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
3. Hồ sơ cần thiết – Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư. – Thỏa thuận địa điểm xây dựng. – Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi. – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có). – Sơ đồ vị trí dự án. – Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải. Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định Tùy theo  vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận,xem xét là một trong các cơ quan sau: – Phòng Tài nguyên và Môi trường. – Ban quản lý các KCN. – Ban quản lý Khu kinh tế. Để hiểu rõ hơn về các thủ tục hay căn cứ pháp lý để lập kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ môi trường khác, hãy liên hệ với công ty chúng tôi: