VỀ CHÚNG TÔI

Công nghệ, Con người và tài nguyên, ba nhân tố quyết địch cho sự phát triển bền vững và cách mạng công nghiệp 4.0

Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập dựa trên nền tảng và nguồn nhân lực của nhóm nghiên cứu miền núi thuộc của trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường, …

Tầm nhìn chiến lược

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước nhằm góp phần phát triển đất nước, nhưng chính công nghiệp hóa và …

Chiến lược phát triển

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, đề ra các giải pháp công nghệ xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Kết hợp hài hòa giữa công nghệ, con người và thiên nhiên- dựa trên nền tảng sinh thái nhân văn và phát triển bền vững

Tin tức và sự kiện

Tin tức liên quan đến các giải pháp công nghệ trong việc bảo vệ sức khỏe con người và Tài nguyên thiên nhiên