Công ty chủ yếu thực hiện trong phạm vi lĩnh vực sau:

Nghiên cứu khoa học về bảo vệ tài nguyên và môi trường, đặc biệt là mới liên hệ giữa con người và thiên nhiên.

Nghiên cứu sự tác động của cách mạng công nghệ đến con người và thiên nhiên

giáo dự nâng cao nhận thức cho con người trong việc sử dụng và thích ứng các sản phẩm công nghệ

Tìm giải pháp chuyển giao công nghệ phục hồi các tác động đến con người và thiên nhiên

Bán các thiết bị công nghệ phục vụ cho giải pháp môi trường

Buôn bán các thiết bị công nghệ thông minh

 

………