Các văn bản pháp luật về quản lý doanh nghiệp

 

Văn bản Trích yếu Cấp ban hành Ngày/trạng thái Tải về
Luật số 56/2010/QH12 Luật Thanh tra Quốc hội Ngày ban hành: 15/10/2010
Có hiệu lực: 01/7/2011
Luật số 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp Quốc hội Ngày ban hành: 29/10/2005
Có hiệu lực: 01/7/2006
Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp tổng kiểm toán nhà nước Kiểm toán Nhà nước Ngày ban hành: 6/4/2012
Có hiệu lực: 21/5/2012
Nghị định 99/2012/NĐ-CP Về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Chính phủ Ngày ban hành: 15/11/2012
Có hiệu lực: 30/12/2012
Quyết định 929/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015” Chính phủ Ngày ban hành: 17/7/2012
Có hiệu lực: 17/7/2012
Nghị định 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chính phủ Ngày ban hành: 9/2/2012
Có hiệu lực: 5/4/2012
Nghị định 86/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Chính phủ Ngày ban hành: 20/9/2011
Có hiệu lực: 15/11/2011
Nghị định 66/2011/NĐ-CP Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước Chính phủ Ngày ban hành: 1/8/2011
Có hiệu lực: 25/9/2011
Nghị định 59/2011/NĐ-CP Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Chính phủ Ngày ban hành: 18/7/2011
Có hiệu lực: 05/9/2011
Nghị định 28/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công Chính phủ Ngày ban hành: 14/4/2011
Có hiệu lực: 01/6/2011
Nghị định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp Chính phủ Ngày ban hành: 1/10/2010
Có hiệu lực: 15/11/2010
Nghị định 25/2010/NĐ-CP Về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Chính phủ Ngày ban hành: 19/3/2010
Có hiệu lực: 05/5/2010
Nghị định 95/2006/NĐ-CP Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chính phủ Ngày ban hành: 8/9/2006
Có hiệu lực: 7/10/2006
Thông tư 138/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ Tài chính Ngày ban hành: 17/9/2010
Có hiệu lực: 05/11/2010
Thông tư 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ Tài chính Ngày ban hành: 5/8/2010
Có hiệu lực: 01/7/2010
Thông tư 79/2010/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bộ Tài chính Ngày ban hành: 24/5/2010
Có hiệu lực: 05/5/2010
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 30/10/2012
Có hiệu lực: 10/11/2012
Quyết định số 414/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con UBND TP Ngày ban hành: 18/1/2012
Có hiệu lực: 18/1/2012
Quyết định 4951/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng TP Hà Nội UBND TP Ngày ban hành: 26/10/2011
Có hiệu lực: 05/11/2011
Quyết định 3463/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành UBND TP Ngày ban hành: 25/7/2011
Có hiệu lực: 25/7/2011

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *