Công ty cổ phần công nghệ, con người và thiên nhiên thành lập năm 2017 với mục đích nghiên cứu và giúp con người tiếp cận với công nghệ để giải quyết các vấn đề về phát triển, đề xuất những giải pháp khắc phục sự mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên, tạo sự đồng thuận cho sự phát triển bền vững.

với sự tiếp nối của nhóm nghiên cứu miền núi do Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thành lập từ những năm 90. đến nay hầu như đã bị lãng quên và bây giờ nhờ sự hỗ trợ của nhóm nghiên cứu sinh thái nhân văn để khôi phục lại truyền thống nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Miền núi trước đây.

Với tầm nhìn: trở thành công ty hàng đầu về Nghiên cứu khoa học, tìm những giải pháp giúp con người tiếp cận với môi trường thiên nhiên, tạo sự đồng thuận tích cực trong phát triển và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.