Các văn bản luật về kỹ thuật, công nghệ và môi trường

Dưới đây là một số văn bản quy phạm pháp luật về các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và môi trường

Văn bản Trích yếu Cấp ban hành Ngày/trạng thái Tải về
Luật 4/2011/QH13 Luật đo lường Quốc hội Ngày ban hành: 11/11/2011
Có hiệu lực: 01/7/2012
Luật 57/2010/QH12 Luật thuế bảo vệ môi trường Quốc hội Ngày ban hành: 29/10/2010
Có hiệu lực: 01/01/2012
Luật 50/2010/QH12 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Quốc hội Ngày ban hành: 17/6/2010
Có hiệu lực: 01/01/2011
Luật 45/2009/QH12 Luật thuế tài nguyên Quốc hội Ngày ban hành: 25/11/2009
Có hiệu lực: 01/7/2010
Luật 67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin Quốc hội Ngày ban hành: 12/7/2006
Có hiệu lực: 01/01/2007
Luật 52/2005/QH11 Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội Ngày ban hành: 12/12/2005
Có hiệu lực: 01/7/2006
Nghị định 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đo lường Chính phủ Ngày ban hành: 19/10/2012
Có hiệu lực: 15/12/2012
Nghị định 69/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường Chính phủ Ngày ban hành: 14/9/2012
Có hiệu lực: 15/11/2012
Nghị định 124/2011/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Chính phủ Ngày ban hành: 28/12/2011
Có hiệu lực: 20/02/2012
Nghị định 67/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường Chính phủ Ngày ban hành: 8/8/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Nghị định 21/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Chính phủ Ngày ban hành: 29/3/2011
Có hiệu lực: 15/5/2011
Nghị định 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị Chính phủ Ngày ban hành: 7/4/2010
Có hiệu lực: 25/5/2012
Nghị định 117/2007/NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Chính phủ Ngày ban hành: 11/7/2007
Có hiệu lực: 30/7/2007
Nghị định 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Chính phủ Ngày ban hành: 24/8/1901
Có hiệu lực: 15/10/2011
Quyết định 2147/QD-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 Thủ tướng chính phủ Ngày ban hành: 24/11/2010
Có hiệu lực: 24/11/2010
Thông tư 08/2012/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn (thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 31/12/2008 về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước) Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 21/11/2012
Có hiệu lực: 04/01/2013
Thông tư 11/2011/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 30/8/2011
Có hiệu lực: 15/10/2011
Thông tư 02/2010/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 5/2/2010
Có hiệu lực: 01/4/2010
Thông tư 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn thi hành Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 2/1/2008
Có hiệu lực: 09/11/2009
Thông tư 152/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường Bộ Tài chính Ngày ban hành: 11/11/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Thông tư 47/2011/TT-BTNMT V/v quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Bộ TNMT Ngày ban hành: 28/12/2011
Có hiệu lực: 15/2/2012
Quy chuẩn quốc gia 09/2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (ban hành kèm theo Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT) Bộ TNMT Ngày ban hành: 31/12/2008
Có hiệu lực: 10/2/2009
Quy chuẩn quốc gia 08/2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (ban hành kèm theo Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT) Bộ TNMT Ngày ban hành: 31/12/2008
Có hiệu lực: 10/2/2009
Thông tư 37/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Bộ LĐ – TBXH Ngày ban hành: 21/12/2010
Có hiệu lực: 15/02/2011
Thông tư số: 05/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Bộ Y tế Ngày ban hành: 17/6/2009
Có hiệu lực: 01/12/2009
Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Liên bộ Ngày ban hành: 8/12/2010
Có hiệu lực: 31/01/2011
Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Liên bộ Ngày ban hành: 26/7/2010
Có hiệu lực: 01/6/2010
Quyết định 1001/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 UBND TP Ngày ban hành: 29/2/2012
Có hiệu lực: 29/2/2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *