Sách tham khảo

Development trends in Vietnam’s Northern Mountain Region

Vùng núi phía bắc Việt Nam, Một số vấn đề về môi trường và kinh tế xã hội

Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững

Biển đổi khí hậu và đa dạng sinh học

DOING REDD+ WORK IN VIETNAM

Too many People too little land

Tài liệu hội thảo giao rừng tự nhiên và quản lý rừng cộng đồng

Xu hướng phát triển miền núi phía bắc Việt Nam

Phát triển bền vững miền Núi Việt Nam 10 năm nhìn lại

FORMALIZING COMMUNITY RIGHTS TO FORESTS

Kỷ yếu hội thảo sinh thái nhân văn

Competing for Land, Mangroves and Marine Resources in Coastal Vietnam

sách sinh thái nhân văn

Sách chuyên khảo

Kỷ yếu hội thảo sinh thái nhân văn

Competing for Land, Mangroves and Marine Resources in Coastal Vietnam

sách sinh thái nhân văn